Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018
Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

Provozní řád

 

Provoz školní jídelny se řídí:

  • vyhláškou č. 463/2011 Sb. ze dne 23. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
  • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění  pozdějších předpisů
  • vyhláškou 84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů
  • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů
  • nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin
  • metodikou spotřebního koše
  • systémem HACCP (systém kritických bodů)
  • Jídelníček je sestavován podle zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše skladovaných potravin a podle § 4 odst. 9 Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Adresa školy: 

Základní škola Chrást
Nám. Legií 26
330 03 Chrást

Pracovníci:  

vedoucí ŠJ: Martina Červená
vedoucí kuchařka: Miroslava Švelchová
kuchařka: Magdalena Herinková
pomocná kuchařka: Marie Máchová


1) Provoz ŠJ
Pracovní doba:    6.00 – 14.30 hod.
Výdejní doba:   11.30 – 13.30 hod.
Odběr do jídlonosičů:  11.00 – 11.30 hod.


2) Výše stravného
Žáci 7 – 10 let:  20,- Kč
Žáci 11 – 14 let:  23,- Kč
Žáci 15 a více let:  28,- Kč

 

3) Placení stravného
Placení stravného se provádí inkasem vždy k 15. dni následujícího měsíce nebo hotově
k 1.-7. dni v následujícím měsíci.
Při přihlášení nového strávníka se skládá v hotovosti záloha 400,- Kč, která je vratná
po ukončení docházky žáka do ŠJ + 115.- Kč záloha na čip.
V případě nezaplacení obědů v řádném termínu nejsou obědy vydávány až do uhrazení dlužné částky.

 

4) Přihlášky a odhlášky ze stravování
Žák podává přihlášku ke stravování pouze jednou při začátku docházky a ve dnech, kdy jídelna vaří je automaticky přihlášen. Pokud v průběhu docházky nastanou nějaké změny
ze strany žáka, je nutné neprodleně informovat vedoucí ŠJ, jinak bude strava účtována.
Při jednodenní předem známé nepřítomnosti žáka po celou dobu vyučování je nutno oběd odhlásit. Pokud žák chybí jen několik vyučovacích hodin, bude mu oběd vydán nejpozději
ve 13.30 hod.
Nepřítomnost žáka je nutno omlouvat den předem do 13.30 hod. V případě nepřítomnosti z důvodu nemoci lze první den odebrat jídlo do jídlonosičů. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

 

5) Prázdniny a mimořádné uzavření ZŠ
V těchto dnech školní kuchyně nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech uzavření jsou strávníci předem informováni.

 

6) Organizace provozu

Mytí rukou je možno přímo v jídelně, kde jsou umyvadla s dávkovači mýdla a jednorázové ručníky.  Každý žák si vezme tác a příbor, nižšímu stupni polévku nalévá pedagogický dozor v jídelně. Žáci vyššího stupně si polévku nalévají sami. U výdejního okénka paní kuchařka vydá hlavní jídlo podle objednávky strávníka a popř. salát, ovoce… K výdeji hlavního jídla je nutno se identifikovat čipem. Pití si každý žák nalévá sám. Pokud má žák zájem o přidání stravy, může jít k výdejnímu okénku a po domluvě s paní kuchařkou (pokud je to možné) je mu strava přidána. Toto se vztahuje pouze na polévku a hlavní jídlo nikoli na přídavky (ovoce, saláty, müsli, jogurt…) Po konzumaci oběda se odnáší použité nádobí a tác na místo tomu určené. Zbytky jídla se vždy odstraní z talíře do nádoby na zbytky a příbor se dá do nádoby na použité příbory.

7) Dohled v jídelně
Dohled nad žáky po dobu oběda je zajištěn pedagogickými pracovníky ZŠ. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru popř. pokyny zaměstnanců školní jídelny. Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

 

8) Mimořádný úklid jídelny
Dojde-li během výdejní doby k vylití polévky, nápoje atd. žák si vyžádá od pracovnic ŠJ úklidové prostředky a vzniklý nepořádek odstraní. Pokud dojde k rozbití nádobí, žák je povinen nahlásit to personálu ŠJ, který zajistí úklid.

9) Jídelní lístek
Je vyvěšen na každý týden v prostoru školní jídelny, školní družiny, vedle objednacího terminálu v chodbě školy a na informační tabuli naproti šatnám.


10) Dotazy, připomínky
Dotazy a připomínky je možno řešit v kanceláři vedoucí ŠJ.

 

V Chrástu 1. 9. 2017     

Martina Červená, vedoucí ŠJ

Tomáš Páník, ředitel ZŠ