Základní škola Chrást

nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@zschrast.cz
Datová schránka: 9kfmkce
IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300


Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071
Školní jídelna: 377 845 434
Školní družina: 721 622 018


Školská rada

Členové
 
Za zřizovatele:                           Lenka Boudová, Lubomír Kopecký - předseda školské rady
 
Za zákonné zástupce:                Lenka Malá, Julie Humlová
 
Za pedagogické pracovníky:      Kateřina Princová, Irena Výrutová

Legislativa

Školská rada
§ 167
(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán
školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické
osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a
studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve
školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské
právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci
nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický
pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a
zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské
rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání
školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se
zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj
jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou
všech členů školské rady.
(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň
většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu
nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem
konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů
stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných
nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných
volbách.
(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy
školské rady,
c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8
věty první,
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke
škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý
žák žákem či studentem školy.
§ 168
(1) Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství
a dalším orgánům státní správy,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci
školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze
za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od
jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží
dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li
dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty
uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším
postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle
odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.