nám. Čsl. legií 26
330 03 Chrást u Plzně
zschrast@seznam.cz

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Páník, 377 945 205, 733 533 071

Školní jídelna: 377 845 434 Školní družina: 721 622 018

Sborovna 1. st.: 607 094 796 Sborovna 2. st.: 605 171 910

IČO: 70986916, č. ú. 181 796 668/0300

Školní řád

Schválen na pedagogické radě dne: 29. 8. 2008

Schválen školskou radou 11. 10. 2010

Účinnost od 1. září 2008

 

Změny, dodatky:

 

Číslo

Datum

Schváleno

Účinnost od

Poznámka

Dodatek č. 1

27.11.2006

20.11.2007

01.12.2006

Ztráta žákovské knížky

Dodatek č. 2

31.08.2007

31.08.2007

03.09.2007

Zapomínání pomůcek

Dodatek č. 3

21.02.2008

21.01.2008

21.02.2008

Používání mobilních telefonů

Dodatek č. 4

29.08.2008

29.8.2008

01.09.2008

Používání MP 3 přehrávače

Dodatek č. 5

30.10.2008

30.10.2008

1.11.2008

Používání elektroniky

Dodatek č. 6

24.1.2011

24.1.2011

1.2.2011

Omlouvání absence žáků

Dodatek č.7

23.7.2012

31.8.2012

3. 9. 2012

Dohled nad žáky o polední pauze

Dodatek č. 8

28.3.2014

28.3.2014

1.4.2014

Využívání pergoly o vel. přestávkách

Dodatek č. 9

21.11.2014

24.11.2014

01.12.2014

Pravidla užívání pokrývky hlavy ve škole

Dodatek č. 10

21.11.2014

24.11.2014

01.12.2014

Pohyb cizích osob v budově školy

 

 

Práva žáků

 

- na vzdělání a účast na výuce podle rozvrhu

 

- na odpočinek, relaxaci a volný čas

 

- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, případně na speciální péči a přístup v odůvodněných případech podle možností školy

 

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

 

- na přiměřené a slušné vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají

 

- na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením a na ochranu před rizikovým chováním

 

- na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho rozvoj

 

- na ochranu před informacemi, které škodí jeho vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku

 

- na poskytnutí pomoci, když se ocitne v nesnázích

 

- na práci ve zdravém a upraveném prostředí

 

- na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami

 

- na žádost o pomoc vyučujícího, když nerozumí učivu

 

 

Povinnosti žáků

 

- řádně docházet do školy

 

- nosit všechny učebnice a pomůcky na vyučování podle rozvrhu

 

- převlékat se na hodiny Tv do cvičebního úboru a předepsané obuvi (nebude-li žák cvičit z důvodu nevhodného oblečení nebo obuvi 3 hodiny, bude další považována za   neomluvenou)

 

- převlékat se na hodiny pracovních činností do pracovního úboru (podle doporučení vyučujícího)

 

- účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil, v případě neúčasti zaplatit storno poplatek ve výši 30 % ceny (poplatek se nevztahuje na nemoc doloženou lékařem)

 

- být čistě oblečen a vhodně upraven

 

- dodržovat školní řád, pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví

 

- plnit pokyny pedagogických pracovníků i dalších zaměstnanců školy (v souladu s právními předpisy a školním řádem)

- nenosit do školy peníze, nepotřebné nebo drahé věci (škola za jejich ztrátu nebo odcizení nenese odpovědnost)

 

- mít vypnutý mobilní telefon (v případě porušení tohoto pravidla v době vyučování bude mobilní telefon zabaven a předán pouze  zákonnému zástupci), za ztrátu nebo odcizení mobilního telefonu škola nezodpovídá

- vyjadřovat se slušně

 

- nepoškozovat zařízení a vybavení školy a  majetek spolužáků

 

- zaplatit nebo opravit způsobené škody

 

- neotvírat okna, dbát na čistotu a pořádek, šetrně zacházet s učebnicemi a pomůckami, neničit výzdobu, případné závady hlásit třídnímu učiteli

 

- nemluvit hrubě a vulgárně, být ohleduplný, neohrožovat zdraví své ani ostatních žáků

 

- chovat se i mimo školu tak, aby nepoškozoval její dobré jméno

 

Práva zákonných zástupců

 

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání v předem domluveném termínu v budově školy

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí

- volit a být voleni do školské rady

- na informace a poradenskou pomoc školy v oblasti zdělávání

- požádat o uvolnění žáka z výuky: na 1 hod. vyučujícího, na 1 den třídního učitele, na více dní ředitele školy (žádost musí být písemná nebo si rodiče musí dítě vyzvednout osobně)

 

Povinnosti zákonných zástupců

 

- zajistit, aby žák docházel řádně do školy

- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

- dokládat důvody nepřítomnosti třídnímu učiteli ihned při návratu do školy(dodatečné omluvenky nebudou přijímány a hodiny budou neomluvené), delší absence oznamovat třídnímu učiteli do tří dnů (v případě častých absencí může škola požadovat lékařské potvrzení)

- oznamovat škole údaje nutné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

 

Povinnosti pedagogických pracovníků ve vztahu k žákům a zákonným zástupcům

 

- vydávat pouze pokyny, které souvisí s výukou a odpovídají školnímu řádu

- chránit žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilí, nevhodnými informacemi

-nevměšovat se do soukromí žáků

- spolupracovat s orgány na ochranu dětí ( v případech zjištěného týrání, zanedbání výchovy rodiči apod.)

- chránit žáky před návykovými látkami

- dodržovat mlčenlivost o informacích ve školní matrice (ochrana osobních údajů)

- konzultovat se zákonným zástupcem termíny schůzky na vyzvání ředitele školy

- účastnit se třídních schůzek a konzultačních dnů

 

Provozní řád

Provoz školní družiny:

 

 6.00 –   7.25   pro dojíždějící žáky

11.25 – 16.00  pro žáky 1. a 2. ročníky (podle naplnění kapacity i pro starší žáky)

 

Provoz školy:

 

6.00     otevření školní budovy pro dojíždějící žáky

7.25     otevření školní budovy před vyučováním

7.40     uzamčení školní budovy a šaten

7.40 – 15.00 vyučování (šatny a školní budova jsou otevírány paní školnicí podle potřeb žáků)

 

Vyučovací hodina: 45 minut

Počet hodin v jednom sledu: 1. st. max. 5 hod.

                                               2. st. max. 6 hod.

 

Přestávky:       po každé vyučovací hodině 10 min.

                        velká přestávka po 2. vyuč. hod. 25 min.

                        polední přestávka 1. st. 11.25 – 12.30, 2. st. 12.20 – 13.20 hod.

 

Provoz školní jídelny:

 

Výdej obědů: 11.25, 12.20 a 13.15 hod. podle rozpisu tříd bez časového omezení pro žáky

 

Vnitřní režim školy

 

1. Vyučování začíná v 7.40 hod. Škola (boční vchod) se odemyká v 7.25 hod. Vstup do školní budovy v 6.25 je povolen pouze dojíždějícím žáků. Ti po přezutí odejdou do školní družiny a řídí se pokyny paní vychovatelky.

 

2. Žáci se přezují a odloží svrchní oděv a čepice v šatně.

 

3. Po prvním zvonění zkontroluje určený žák každé třídy pořádek v šatně.

 

4. Po prvním zvonění zaujmou žáci svá místa ve třídě a připraví si potřebné věci na vyučování a v klidu vyčkají příchodu vyučujícího. Nedostaví-li se učitel do 5 min. po zvonění, oznámí to služba v ředitelně školy.

 

5. V každé třídě je určena služba(zapsaná do třídní knihy), která zodpovídá za čistotu a pořádek, při přechodu do jiné třídy za její předání, myje tabuli, doplňuje křídy, podílí se na přípravě pomůcek (po dohodě s vyučujícím) a stará se o třídní knihu.

 

6. Po skončení vyučování opustí žáci školní budovu. Pokud mají odpolední vyučování nebo mimoškolní činnost, čekají na vyučujícího nebo vedoucího kroužku před školou a teprve s ním vstupují do školní budovy. V případě nepříznivého počasí mohou žáci po dohodě s vedoucím kroužku nebo učitelem počkat pod jeho dozorem ve třídě.

 

7. V době vyučování a o přestávkách nesmějí žáci opustit školní budovu bez povolení vyučujícího.

 

8. O přestávkách jsou otevřené dveře tříd, aby dozírající měl možnost kontroly pořádku ve třídách. O velké přestávce je povolen volný pohyb žáků 1. i . 2. stupně pouze na příslušných patrech. Žáci se chovají ukázněně a ohleduplně, řídí se pokyny dozírajícího. Žáci svačí pouze ve třídách.

 

9. Od velké přestávky až do konce vyučování jsou na chodbách umístěny várnice s čajem, pitný režim je zajištěn i pro školní družinu.

 

10. Pro relaxaci je otevřena školní tělocvična v době velkých přestávek.

 

11. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odkládají aktovky jen do určeného prostoru. Ve školní jídelně zachovávají klid, zbytečně nehovoří, udržují čistotu a pořádek a řídí se pokyny dozírajícího a pracovnic školní kuchyně.

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 

1. Žáci jsou povinni se přezouvat, dbát na hygienu.

 

2. Žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

 

3. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.

 

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo školu se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.

 

6. Na výuku Tv a Pč nosí žáci vhodné oblečení a obuv dle pokynů vyučujících.

 

7. Žáci nesmí otevírat okna bez dozoru učitele. V době nepřítomnosti učitele jsou okna ve třídách zavřená.

 

8. Každé poranění, úraz nebo nehodu, k níž dojde ve škole, jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

 

Ochrana před rizikovým chováním

 

1. Žáci mají přísný zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek ve škole. Porušení tohoto zákazu je hrubým porušením školního řádu.

 

2. Projevy šikanování mezi žáky ( násilí, omezování osobní svobody , ponižování a pod.) jsou ve škole přísně zakázány a budou považovány za hrubé porušení školního řádu.

 

3. Žáci ( případně i rodiče) se mohou, jsou-li vystaveni výše uvedenému chování, obrátit o pomoc na své třídní učitele nebo na metodika prevence p. uč. Z. Strejcovou.

 

Podmínky zacházení s majetkem školy

 

1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, spolužáků, učitelů nebo jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.

 

2. Každé poškození nebo závadu v učebnách hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

 

3. Každý žák zodpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a jeho nejbližšího okolí.

 

4. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba zodpovídá za čistotu kolem tabule a v celé třídě.

 

 

Dodatek č. 1

 

Ztrátou žákovské knížky se žák vystavuje případnému kázeňskému postihu.

 

Dodatek č. 2

 

Žák, který bude často zapomínat potřeby na vyučování, nemůže být klasifikován pro nedostatek podkladů pro klasifikaci v příslušném klasifikačním období (v některých předmětech – především v  Tv, Vv, Pč – nemůže bez patřičných potřeb a pomůcek vůbec pracovat). Za vybavení žáka na vyučování zodpovídají zákonní zástupci.

 

 

Dodatek č. 3

 

 

Mobilní telefon má žák v době vyučovaní vypnutý a uložený v aktovce.

 

V případě porušení tohoto pravidla bude žák potrestán minimálně ředitelskou důtkou.

 

Pokud žák použije mobilní telefon k natáčení spolužáků nebo vyučujících, bude potrestán sníženou známkou z chování.

 

Dodatek č.4

 

MP 3 přehrávač má žák v době vyučování vypnutý a uložený v aktovce

V případě porušení tohoto pravidla bude žák potrestán minimálně ředitelskou důtkou.

 

 

Dodatek č.5

 

Žák při vyučovací hodině i během přestávky nebude používat žádnou elektroniku.

Bude vypnutá a uložena v aktovce.

 

Pokud bude chtít žák o přestávce použít svůj mobilní telefon, vyžádá si svolení u svého vyučujícího.

 

V případě porušení tohoto pravidla bude žák potrestán minimálně ředitelskou důtkou.

 

 

Dodatek č.6

 

Povinnosti zákonných zástupců

 

- dokládat důvody nepřítomnosti třídnímu učiteli ihned při návratu do školy(dodatečné omluvenky nebudou přijímány a hodiny budou neomluvené), delší absence oznamovat třídnímu učiteli nebo vedení školy do 24 hodin (v případě častých absencí může škola požadovat lékařské potvrzení)  

 

 

Dodatek č.7

 

Dohled nad žáky o polední pauze – podle  novely vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky platné od 1. 9. 2012 je žákům umožněno čekat o polední pauze ve škole pod dohledem  paní školnice a nebo mohou se souhlasem zákonných zástupců čekat mimo budovu školy.

 

Dodatek č.8

 

Za pěkného počasí mají žáci II. stupně možnost trávit velkou přestávku v zahradní pergole dle předepsaného rozvrhu.

 

Dodatek č.9

 

Žák je povinen řídit se pravidly společenského chování a jednání. Ve škole žák nemůže užívat pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy projevem náboženského přesvědčení či víry, ke které se žák hlásí, nebo kdy je odůvodněn zdravotním stavem žáka.

 

Dodatek č.10

 

Školní budova je v průběhu vyučování zvenčí trvale uzavřena. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Po dobu pobytu žáků ve školní budově je zajištěn dohled nad žáky. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů. Před ukončením vyučování žáci neopouštějí budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

 

Mgr. Tomáš Páník

 ředitel školy